Lokalt ledd utveckling kräver tillit och förståelse

140 deltagare från nästan alla EU:s medlemsstater strålade samman i Båstad under två dagar i december för att utbyta erfarenheter av hur leadermetoden fungerar idag och vad som kan göras för att den ska fungera ännu bättre.

LLU Båstad

Foto: Hans- Olof Stålgren

Deltagarna var representanter från alla nivåer i beslutskedjan, från lokala aktörer inom leadergrupper till nationella förvaltnings- och utbetalningsmyndigheter samt representanter för alla fyra generaldirektorat i Bryssel som har ansvar för lokalt ledd utveckling. De nationella landsbygdsnätverken var också väl representerade. Intressanta presentationer i plenum inledde konferensen men den stora tiden lades på fyra olika workshop-pass där alla deltagare fick möjlighet att i mindre grupper identifiera förslag på åtgärder hur leaderarbetet ska fungera bättre.

Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett nytt sätt att arbete för många och i programperioden 2014-2020 erbjuds ännu fler möjligheter till finansiering. Pengar finns avsatta från fyra EU-fonder och konferensen syftade till att stärka arbetet med leadermetoden i de olika fonderna.

Från att ha varit en testverksamhet och ett eget program i början av 90-talet har Leader inordnats i det stora landsbygdsprogrammet och i förra programperioden även i havs- och fiskeriprogrammet. I denna programperiod är det även möjligt att använda medel ur socialfonds- och regionalfondsprogrammen för att finansiera leaderarbete.

Administration och regler – nödvändighet och hinder

Den nya organisationen av programmet har självklart lett till en ökad administrativ börda för leaderkontoren där flera regelverk ska hanteras. Det har inte heller gjort det enklare för lokala projektägare att söka medel.

Många pekade på risken att tanken med underifrånperspektiv och lokalt förankrade strategier hotas att försvinna av alla ovanifrån kommande regelverk, särskilt som de inte alltid är koordinerade mellan olika fonder. Här lyftes Sverige fram som ett lyckat exempel med vår lösning där förvaltnings- och utbetalningsansvaret ligger på en och samma myndighet. Hur det går för oss följs med stort intresse i andra medlemsstater.

Det blev också klart att, trots svenska leadergruppers frustration över att nätt och jämt ha kommit igång med leaderarbetet under 2016, så ligger Sverige väl till i jämförelse med många andra länder. Det finns medlemsstater som ännu inte definierat och slutligt valt ut sina leaderområden än. Samtidigt är det kanske en klen tröst att andra har det ännu jobbigare. Vid konferensen hade i alla fall långt över 100 leaderprojekt i Sverige fått sitt slutliga godkännande av Jordbruksverket och flera hundra som godkänts av de lokala styrelserna, LAG, och som väntade på beslut.

Tillit och förtroende

Den samlade slutsatsen för förbättringar var att vi behöver skapa ökat (återvinna) förtroende på lokal nivå hos projektaktörer så att de känner och förstår och tror på den lokala förankringen. Regelverk och dess tillämpning måste förenklas så att även små projektägare utan stora administrativa resurser kan våga sig på att söka projektmedel. Genom bättre kommunikation både uppåt och nedåt i kedjan kan detta uppnås. Ömsesidig praktik hos varandra, leaderkontor- förvaltningsmyndighet- EU-kommissionen, var ett konkret förslag.

Det mest genomgripande förslaget var att inför nästa programperiod skapa ett sammanhållet eget program för Leader och lokalt ledd utveckling. Samtidigt konstaterades att det inte var särskilt troligt att EU-kommissionen och EU-parlamentet skulle gå med på att skapa ytterligare en fond och ett program när en stor del av debatten handlar om minskning och förenkling av hela EU.

En annan viktig punkt var att i det utvecklingsarbete, som leadergrupperna syftar till, måste det vara möjligt och tillåtet att ta risker och även att misslyckas. För att hitta innovativa lösningar på landsbygdens utmaningar måste vi kunna riskera att ibland satsa på projekt där man inte vet allt i förväg och där man kanske inte uppfyller alla mål och indikatorer.